06-17399624 mail@gezondmetesma.nl

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

in de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Voedingsdeskundige: A. Mejdoubi , in het bezit van CIVAS certificaat en diploma voedingsdeskundige en certificaat en diploma Longevity coach, zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam Gezond met Esma
Praktijk: Gezond met Esma, te Hillegom
Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Opdrachtgever: bedrijf of groep voor wie de voedingsdeskundige opdrachten /werkzaamheden uitvoert met betrekking tot voedingsadviezen en coaching
Locatie: praktijk Gezond met Esma
, gevestigd aan de Guido Gezellelaan 63, te Hillegom. Tenzij anders overeengekomen met cliënt
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Totstandkoming. De voedingsdeskundige doet op basis van kennismaking en/of intake de cliënt een aanbod tot begeleiding. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod aanvaardt. Voor opdrachtgever gelden afzonderlijke afspraken.

2.2 Duur. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd. Bij afname van een pakket voor bepaalde duur kan deze uitgebreid worden met losse consulten , extra uitbreidingen of overgezet worden naar een ander pakket.

Artikel 3 Tarieven

Vooraf van de begeleiding wordt cliënt op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven zijn inclusief 21% BTW of andere wettelijke heffingen indien deze berekend zouden moeten worden. Tarieven zijn gebaseerd op directe tijd van het consult en indirecte uitwerktijd van dossier. Consulten kunnen vergoed worden door uw zorgverzekeraar, informeer bij uw zorgverzekering naar de mogelijkheden.

Artikel 4 Betaling

Betaling dient bij aanvang van begeleiding te zijn voldaan. Bij uitzondering worden afwijkende betalingstermijnen overeengekomen.

Artikel 5 Verhindering

Afspraken dienen telefonisch op werkdagen, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt het gehele consult bedrag verschuldigd. De voedingsdeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de voedingsdeskundige eveneens minimaal 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 6 Gegevens en privacy

Gegevens van cliënt worden niet zonder toestemming van cliënt aan derden overhandigd. Papieren dossier wordt tot 3 maanden na afsluiting van begeleiding bewaard. Digitale dossiers worden tot 6 maanden na afsluiting van begeleiding bewaard. Mocht de voedingsdeskundige interesse hebben om het succesverhaal van cliënt openbaar te delen dan wordt er eerst toestemming gevraagd aan cliënt alvorens te publiceren. In Het register van AVG kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beheerd.

Artikel 7 Klachten

Indien cliënt een klacht heeft wordt deze in eerste instantie met voedingsdeskundige besproken en indien mogelijk onderling opgelost. Indien partijen er niet samen uitkomen kan cliënt een klacht indienen bij GAT geschillencommissie

Artikel 8 Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De voedingsdeskundige kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10 Disclaimer

De informatie op de website of social media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De voedingsdeskundige kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijden volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of social media aangeboden informatie. Gezond met Esma sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit.